Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

 1. Sprzedawca – rozumie się przez to firmę Jawor-Parkiet sp. z o.o., NIP: 8771485608, Regon: 522505664, KRS: 0000986064, adres: ul. Grunwaldzka nr 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 2. Klient – jest to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, który opisuje usługi świadczone drogą elektroniczną w sklepie pod adresem https://jawor-parkiet.pl, https://jawor-parkiet.com, https://katowice.jawor-parkiet.pl/, https://krakow.jawor-parkiet.pl/, https://lublin.jawor-parkiet.pl/, https://lodz.jawor-parkiet.pl/, https://poznan.jawor-parkiet.pl/, https://wroclaw.jawor-parkiet.pl/, https://bialystok.jawor-parkiet.pl/, https://rzeszow.jawor-parkiet.pl/, https://zielonagora.jawor-parkiet.pl/, https://gdansk.jawor-parkiet.pl/, https://sopot.jawor-parkiet.pl/, https://zakopane.jawor-parkiet.pl/

 5. Sklep internetowy (zwany dalej Sklep) – są to sklepy internetowe prowadzone przez Sprzedawcę pod adresem https://jawor-parkiet.pl, https://jawor-parkiet.com, https://katowice.jawor-parkiet.pl/, https://krakow.jawor-parkiet.pl/, https://lublin.jawor-parkiet.pl/, https://lodz.jawor-parkiet.pl/, https://poznan.jawor-parkiet.pl/, https://wroclaw.jawor-parkiet.pl/, https://bialystok.jawor-parkiet.pl/, https://rzeszow.jawor-parkiet.pl/, https://zielonagora.jawor-parkiet.pl/, https://gdansk.jawor-parkiet.pl/, https://gdansk.jawor-parkiet.pl/, https://sopot.jawor-parkiet.pl/, https://zakopane.jawor-parkiet.pl/ gdzie Klient składa swoje zamówienia lub zapytania;

 6. Towar – wszystkie produkty i usługi, oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;

 7. Umowa sprzedaży – jest to umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która zawierana jest pomiędzy Sklepem, a Klientem (zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego - Sklepu);

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , w której są zawarte informacje o prawach konsumenta;

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), w której są zawarte informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną;

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży (z określeniem rodzaju oraz liczby Towaru);

 11. Przypuszczalny termin realizacji - określany indywidualnie przez Sprzedającego termin realizacji Umowy sprzedaży;

 12. W przypadku, gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 13. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku Polskim.

 14. Sprzedający zastrzega, że wymiary wskazane na stronie Sklepu, są podane w milimetrach, z tolerancją ok. +/- 2% z danego wymiaru.

 15. Produkty „Superpromo” należą do produktów promocyjnych lub wyprzedażowych i ich cena oraz dostępność jest ograniczona do momentu zakończenia promocji lub wyczerpania zapasów z obecnej dostawy. Oznacza to, że w przypadku, gdy produkt w cenie obniżonej okaże się już niedostępny Klientowi nie przysługuje zniżka na ten sam produkt pochodzący z nowej dostawy, ani rekompensata w przypadku wyczerpania stanu magazynowego.

 16. Zainteresowany - jest to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej, która dokonuje zapytania ofertowego w ramach funkcji „Superpromo”.

 17. Podmioty współpracujące - wszystkie podmioty inne niż Sprzedawca, związane ze Sprzedawcą umową bądź relacjami gospodarczymi, które biorą udział w przyjęciu bądź realizacji zamówienia, jak i szeroko rozumianej obsłudze Klienta lub Zainteresowanego. W szczególności, są to podmioty prowadzące Salony JAWOR-PARKIET lub Studia JAWOR-PARKIET (wyszczególnione pod adresem: https://jawor-parkiet.pl/salony-sprzedazy-jawor-parkiet/).


II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zapytań, współpracy oraz zakupów produktów;

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 3. Składając zamówienie Klient akceptuje warunki, które są zawarte w niniejszym Regulaminie;

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Firma zastrzega sobie prawo wprowadzania ograniczeń w tym aspekcie, w postaci możliwych przerw technicznych wynikających z aktualizacji strony www. Aby złożyć zamówienie niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu;

 5. Informacje, rysunki, zdjęcia, obrazy, ilustracje, dane techniczne, opisy wagi, wymiarów oraz trwałości, które są widoczne na stronach Sprzedawcy mają charakter czysto informacyjny. Ze względu na charakter towaru, który jest wykonywany na zamówienie indywidualne nie dajemy gwarancji powtarzalności.

 6. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.


III. Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy oraz miejsce obsługi Klienta: ul. Grunwaldzka 87 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: dzial.handlu@jawor-parkiet.pl;

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 733 003 004 +48 733 003 003;

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : PL 29 9484 0007 2111 0000 0639 0001;

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym regulaminie;

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.


IV. Zasady składania zamówienia indywidualnego

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. Płatność za pobraniem- opłata uiszczana jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru. W przypadku zamówień w e-sklepie, Sprzedawca ma prawo wymagać zapłaty zadatku w wysokości ustalonej indywidualnie na rachunek bankowy PL 29 9484 0007 2111 0000 0639 0001 Klient zobligowany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki za pozostałą część kwoty;

  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu wpłaty zadatku, jeśli takowy jest wymagany. W przypadku, kiedy zadatek nie jest wymagany, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pierwszego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych. Jeżeli sprowadzenie zamówionego Towaru będzie wiązało się z czasem dłuższym niż 10 dni, roboczych wówczas Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, a nadto Kupujący dostanie informacje o planowanym terminie dostawy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub telefonicznie.

 4. Każdy Towar ma inny czas oczekiwania, który kształtuje się od 2 dni do 10 dni roboczych, W przypadku wydłużenia terminu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o ewentualnym wydłużeniu terminu drogą mailową lub telefonicznie.

 5. W przypadku sprzedaży Towaru wytworzonego na indywidualne zamówienie Klienta termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na wyprodukowanie Towaru zgodnie ze wskazaniami Klienta. Klient o tym fakcie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. Klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza poprzez Zatwierdzenie Zamówienia;

 7. Wpłata zadatku jest przyrzeczeniem zawarcia właściwej umowy kupna – sprzedaży. Kwota zadatku zostanie każdorazowo określona przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia zmiany w kwocie zadatku w odniesieniu do danego zamówienia na każdym etapie realizacji zamówienia.;

 8. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości. W przypadku niewykonania umowy przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo zachować zadatek;


V. Realizacja zamówienia i wysyłka towaru.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad;

 2. Produkt może zawierać błędy wytwórcze, które nie wypływają na jakość i bezpieczeństwo produktu.

 3. Klient ma świadomość tego, że ukazana na zdjęciu kolorystyka produktu może różnić się od tej w rzeczywistości. Producent nie odpowiada za ustawienia monitorów.

 4. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w związku z czym, do czasu realizacji Zamówienie nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

 5. Klient ma świadomość, że czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć, tak z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, jak i przyczyn obiektywnych, o czym zostanie on indywidualnie powiadomiony;

 6. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem Sklepu. W przypadku wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, koszt wyliczony zostaje przez Sklep indywidualnie dla danego Zamówienia;

 7. Dostawa zakupionych Produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą przewoźnika na podany adres Klienta.

 8. Dostawa Towaru nie obejmuje wniesienia Towaru do mieszkania

 9. W przypadku nieodebrania przesyłki, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami Klienta, o których poinformuje Sprzedawca.

 10. Po dwukrotnym nieodebraniu dostawy, Sprzedający nalicza koszty magazynowania zamówionego Produktu.

 11. W chwili odbioru przesyłki Kupujący zwraca szczególną uwagę na stan otrzymanej paczki. W przypadku widocznych uszkodzeń Kupujący sporządza protokół w obecności Kuriera. Brak sporządzonego protokołu jest jednoznaczny z odrzuceniem reklamacji uszkodzonej przesyłki.

 12. Czas dostawy może ulec opóźnieniu, które mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.


VI. Zasady zakupu towarów ze sklepu.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

 2. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych;

 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klienta.

 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

 5. Dostawa zakupionych Produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą przewoźnika na podany adres Kupującego.

 6. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad;

 7. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku;

 8. W szczególnych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć, o czym Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony;

 9. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem Sklepu. W przypadku wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, koszt zostaje wyliczony indywidualnie;

 10. Klient może dokonać płatności na konto bankowe Sklepu


VII. Dostawa zamówień indywidualnych i towarów ze Sklepu.

 1. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  - firm kurierskich lub poczty polskiej


VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem ustępu 5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;

 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą;

 3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru;

 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym;

 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub reklamacji, Klient musi przedstawić Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres.

 6. Klient zobowiązuje się odesłać lub przekazać Towar na adres Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany Towar w ciągu 7 dni roboczych , licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX. Bezpłatne Próbki podłóg Jawor-Parkiet

 1. Dla wybranych produktów, Sprzedawca może oferować możliwość zamówienia darmowych próbek podłóg.

 2. Sprzedawca wyznacza limit maksymalnej ilości próbek materiału (3 próbki na jedno gospodarstwo domowe/podmiot), jakie Klient może otrzymać.

 3. Sprzedawca może czasowo lub trwale wyłączyć możliwość zamówienia darmowej próbki danego materiału, jak i odmówić wysłania darmowych próbek w zależności od dostępności materiału, zmiany polityki firmy lub innych okoliczności.

 4. Próbki nie stanowią wzornika kolorystycznego, drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym, przesłane próbki mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka zamówionych podłóg może się różnic.

 5. Wysyłka próbek na terenie Polski odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 10 do 15 dni roboczych, w zależności od dostępności materiału.

 7. Celem skorzystania z opcji zamówienia darmowych próbek materiałów, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza, którego wzór znajduje się pod adresem https://jawor-parkiet.pl/cart/ (po wcześniejszym dodaniu wybranych próbek do koszyka).

 8. Korzystając z opcji zamówienia darmowych próbek materiałów, Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania danych podanych przez Klienta podczas wypełniania formularza, o którym mowa w ust. 7 w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty handlowej oraz realizacji zamówienia (w szczególności adresu e-mail oraz nr telefonu) podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą, prowadzącym Salony JAWOR-PARKIET lub Studia JAWOR-PARKIET (wyszczególnionym pod adresem: https://jawor-parkiet.pl/salony-sprzedazy-jawor-parkiet/)

 9. Korzystając z opcji zamówienia darmowych próbek materiałów, Klient wyraża zgodę na kontakt za pośrednictwem adresu e-mail lub nr telefonu ze Strony Sprzedawcy lub podmiotów wyszczególnionych w ust. 8


X. Superpromo

 1. W ramach prowadzonego Sklepu, Sprzedawca oferuje możliwość wysłania przez Zainteresowanego zapytania o ofertę „Superpromo”.

 2. W celu skorzystania z funkcji „Superpromo”, Zainteresowany powinien wybrać wśród dostępnych w zakładce „Superpromo” towarów ten, który go interesuje, wypełnić formularz kontaktowy i wysłać zapytanie, które następnie zostanie przekazane jednemu z dystrybutorów Sprzedawcy.

 3. Po otrzymaniu zapytania ofertowego, dystrybutor Sprzedawcy, któremu zostało ono przydzielone, skontaktuje się z Zainteresowanym, w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Złożenie zapytania o ofertę „Superpromo” nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu lub rezerwacją wybranej podłogi.


XI. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedawca;

 2. Poprzez złożenie Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówienia, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”);

 3. Dane osobowe są podawane przez Klienta dobrowolnie;

 4. Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy;

 5. Klient może w każdej chwili zmienić dane osobowe lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, poprzez złożenie stosownego Oświadczenia. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.


XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

_Rodo.ChangeSettings
Analityczne
Ciasteczka analityczne są wykorzystywane głównie do gromadzenia informacji na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Ich głównym celem jest zbieranie danych statystycznych oraz analiza ruchu na stronie. Te dane pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy przeglądają treści, jak długo pozostają na stronie, jakie strony odwiedzają najczęściej itp. Dzięki tym informacjom możemy poprawić doświadczenie użytkownika oraz optymalizować stronę internetową.
Marketingowe
Ciasteczka marketingowe są wykorzystywane głównie w celach reklamowych i marketingowych. Ich głównym celem jest śledzenie zachowań użytkowników na stronie w celu dostarczenia spersonalizowanych treści i reklam. Na podstawie aktywności użytkownika, takiej jak przeglądane produkty, wyszukiwane frazy, czy nawet sposób poruszania się po stronie, ciasteczka marketingowe pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań i preferencji użytkownika.

Salon Jawor-Parkiet Łódź
al. Włókniarzy 203
90-768 Łódź

salon@jaworparkiet-lodz.pl
536 811 666